Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля да не ползвате и посещавате този сайт.

ПРЕДСТАВЯНЕ

www.puffin.bg е интернет страница, чийто собственик е фирма ПУФИН-ПРО ЕООД.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

О1. Под „Потребител” се разбира: всеки, който е заредил в Интернет страницата www.puffin.bg на своя или друг компютър или устройство.

О2. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на www.puffin.bg, от първоначалното влизане до напускането на www.puffin.bg. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра, IP адрес на потребител, както и друга информация. Настоящите правила са публикувани на всички Интернет страници на www.puffin.bg.

О3. Адреси и имена за контакти са обявени на видно място на www.puffin.bg.

О4. Потребителите на www.puffin.bg нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др. подобни, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

О5. Потребителите на www.puffin.bg имат право да се ползват свободно от ресурсите на www.puffin.bg с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия.

О6. Всеки потребител е длъжен:
- т.1 Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ПУФИН-ПРО ЕООД услуги.
- т.2 Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.
- т.3 Да уведомява незабавно ПУФИН-ПРО ЕООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.
- т.4 Да не извършва злоумишлени действия.

О7. Съдържанието на www.puffin.bg не може да бъде възпроизвеждано или показвано в други сайтове без писмено съгласие от ПУФИН-ПРО ЕООД.
- т.1 Потребителите нямат право да ползват sreenshot на www.puffin.bg без изрично разрешение на ПУФИН-ПРО ЕООД.
- т.2 Потребителите на www.puffin.bg нямат право да ползват автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от www.puffin.bg.
- т.3 Потребителите на www.puffin.bg нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от www.puffin.bg, без изрично писмено разрешение на ПУФИН-ПРО ЕООД.

О8. Потребителите нямат право да претоварват www.puffin.bg с фиктивни заявки или друга информация (flood).

О9. Потребителите нямат право да разпространяват чрез www.puffin.bg порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знаци и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

О10. ПУФИН-ПРО ЕООД има право да инсталира върху компютрите на потребителите кукита (cookies). Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

О11. www.puffin.bg събира IP адреси с цел поддържане на администрацията на системата и осъществяване на контрол върху ползването на нашия сайт. Когато Потребителите поискат да посетят страници от сайта на www.puffin.bg, нашите сървъри се свързват към техния IP адрес. По принцип няма връзка между IP адресите и каквато и да е лична информация, което означава, че сесията на Потребителя е стартирана, но самият Потребител си остава анонимен за нас. Ние можем и ще използваме IP адресите, за да да идентифицираме даден Потребител, когато сметнем, че е необходимо да изискваме спазване на УСЛОВИЯТА за ползване на www.puffin.bg, или с цел защита на нашето обслужване, както и при съобразяване с определени законови процедури.

О12. ПУФИН-ПРО ЕООД гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.

О13. ПУФИН-ПРО ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.puffin.bg във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ПУФИН-ПРО ЕООД.

О14. ПУФИН-ПРО ЕООД не носи отговорност за:
- Съдържанието на рекламите, публикувани на www.puffin.bg.
- Мненията изразени във форумите (коментарите).
- Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до www.puffin.bg.

O15. ПУФИН-ПРО ЕООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани, разположени на сървъра на www.puffin.bg или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на www.puffin.bg, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи и други.

О16. ПУФИН-ПРО ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последния ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ПУФИН-ПРО ЕООД да прекратява, спира или променя предоставяните услуги. ПУФИН-ПРО ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.puffin.bg.

О17. ПУФИН-ПРО ЕООД може да осигури публикуване на www.puffin.bg на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. ПУФИН-ПРО ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на ПУФИН-ПРО ЕООД и трети лица в следствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

О18. ПУФИН-ПРО ЕООД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на www.puffin.bg.

O19. Информацията в www.puffin.bg може да съдържа технически неточности или печатни грешки.

ФИНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

О20. За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

О21. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане чрез взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентните органи.

О22. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ПУФИН-ПРО ЕООД. ПУФИН-ПРО ЕООД има право да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ПУФИН-ПРО ЕООД се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им, и даде достатъчен срок да се запознае с тях.

О23. Координатите на www.puffin.bg са следните :

ПУФИН-ПРО ЕООД
гр.Варна
жк.Младост бл 142-партер (над mr. Bricolage)
Тел: 0898 433 533